Skip to main content

คำประกาศที่สำคัญสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Edge

เอกสารนี้มาในรูปแบบรูปเล่มพร้อมกับระบบของคุณ ซึ่งประกอบด้วยคำประกาศที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ อาจมีคำประกาศเพิ่มเติมที่มีผลกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คำประกาศดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

หมายเหตุ

คุณอาจต้องดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader เพื่อดูหรือพิมพ์เอกสารนี้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่:

เว็บไซต์ดาวน์โหลด Adobe Reader