Skip to main content

บัญชีผู้ใช้

เพจ บัญชีผู้ใช้ ช่วยให้คุณจัดการบทบาทของผู้ใช้

บทบาทผู้ใช้มีทั้งหมดสามประเภท ดังนี้:
 • ผู้ดูแลระบบ: มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มในทุกเว็บเพจ และสามารถแก้ไขการตั้งค่าและการกำหนดค่าได้ทั้งหมด

 • ผู้ดำเนินการ: มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มในทุกเว็บเพจ ยกเว้นเพจ บัญชีผู้ใช้ ผู้ดำเนินการจะมองเห็นเฉพาะบัญชีของตนเองภายในเพจ บัญชีผู้ใช้ และไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลภายในเพจบัญชีได้

 • ผู้ใช้: สิทธิ์การเข้าถึงและการแก้ไขเต็มรูปแบบในทุกเพจ ยกเว้นเพจต่อไปนี้ในแท็บ การกำหนดค่า: SMTP/SNMP/PEF/การกำหนดค่าเครือข่าย/บัญชีผู้ใช้/บริการบนเว็บ ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการดูเท่านั้น สำหรับเพจเหล่านี้ และไม่สามารถแก้ไขค่าใดๆ ได้

รูปที่ 1. เพจบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ใช้และผู้ดำเนินการ
User Account page for users and operators

บัญชีผู้ใช้หากต้องการกำหนดค่าผู้ใช้โดยเฉพาะเจาะจง ให้คลิกที่ ID ผู้ใช้ หากเปิดใช้งาน การตรวจสอบนโยบายรหัสผ่าน ระบบจะเปิดใช้การตรวจสอบความปลอดภัยของรหัสผ่านขณะอัปเดตการกำหนดค่าของผู้ใช้

ภาพต่อไปนี้แสดงเพจ บัญชีผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้และผู้ดำเนินการ:
หมายเหตุ
เปิดใช้งานการตรวจสอบนโยบายรหัสผ่านเป็นค่าเริ่มต้น ชื่อผู้ใช้ = USERID, รหัสผ่าน = PASSW0RD
รูปที่ 2. เพจบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ
User Account page for administrator

ภาพต่อไปนี้แสดงเพจ บัญชีผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ:

รูปที่ 3. นโยบายเกี่ยวกับรหัสผ่าน
Password Policy

การคลิกที่บัญชีใดๆ บนรายการจะพาคุณไปยัง การกำหนดค่าผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน/ลบบัญชี, ตั้งค่าชื่อผู้ใช้, ตั้งค่า/เปลี่ยนรหัสผ่าน, และเลือกสิทธิพิเศษของผู้ใช้ได้ที่นี่ เมื่อมีการทำเครื่องหมายในกล่อง เปิดใช้งานการตรวจสอบรหัสผ่าน จะส่งผลให้รหัสผ่านของบัญชีต้องสอดคล้องตามกฎนโยบายเกี่ยวกับรหัสผ่าน (รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร และอักขระ)

หมายเหตุ
 1. ผู้ใช้สามารถระบุชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีได้ในฟิลด์ ชื่อผู้ใช้ ซึ่งมีความยาวได้สูงสุดไม่เกิน 16 ตัวอักษร และใช้ได้เฉพาะตัวอักษร a-z, A-Z ตัวเลข 0-9, เครื่องหมาย - (hyphen) และ _ (underscore) คลิกที่ปุ่ม นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ หากการตรวจสอบความถูกต้องล้มเหลว GUI จะแสดงข้อความข้อผิดพลาด ไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว

 2. ผู้ใช้สามารถตั้งค่า/เปลี่ยนรหัสผ่านได้ภายในฟิลด์ รหัสผ่านใหม่ โดยรหัสผ่านต้องมีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร และใช้ได้เฉพาะอักขระ US-ASCII ที่พิมพ์ได้ (Code: 33-126) เท่านั้น รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยอักขระประเภทต่างๆ อย่างน้อยสามจากสี่ประเภทต่อไปนี้:
  • อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (A ถึง Z)

  • อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a ถึง z)

  • เลขฐาน 10 (0 ถึง 9)

  • อักขระพิเศษที่ไม่ใช่อักษร (เช่น !, $, #, %)

  หากการตรวจสอบความถูกต้องล้มเหลว GUI จะแสดงข้อความข้อผิดพลาด