Skip to main content

ภาพรวมด้านพลังงาน

แท็บนี้จะแสดงการใช้พลังงานของช่องใส่ การใช้พลังงานของโหนด และการใช้พลังงานของระบบย่อย ซึ่งรวมถึงระบบย่อยของพลังงาน (PSU) และอุณหภูมิ (พัดลมระบบ)

รูปที่ 1. ภาพรวมด้านพลังงาน
Power Overview
หมายเหตุ
  • การใช้พลังงานของช่องใส่และชุดแหล่งจ่ายไฟจะมีการตรวจสอบ 1 วินาที เป็นระยะเวลาทุกๆ 30 วินาที

  • การใช้พลังงานของโหนดจะรวมถึงการใช้พลังงานของถาดเสริมที่สอดคล้องกัน (เช่น โหนดขยาย PCIe)