Skip to main content

การเปลี่ยนสวิตช์คีย์ล็อคพร้อมสาย

ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งสวิตช์คีย์ล็อคป้องกันการงัดแงะพร้อมสาย