Skip to main content

ถอดการ์ด MicroSD

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดการ์ด MicroSD

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากจำเป็น ให้ถอดเสาอากาศ WLAN ทั้งหมดออก ดู ถอดเสาอากาศ WLAN
  2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  3. ถอดแผ่นกั้นลม PMB ดู ถอดแผ่นกั้นลม PMB
  4. ยกส่วนประกอบตัวยกขึ้นจากโหนด ดู ถอดส่วนประกอบตัวยกออกจากโหนด
 2. ค้นหาตำแหน่งช่องเสียบ MicroSD บนแผงระบบ ดู ขั้วต่อของแผงระบบ
 3. ถอดการ์ด MicroSD
  1. เลื่อนฝาปิดช่องเสียบไปยังตำแหน่งเปิด
  2. ยกฝาปิดช่องเสียบออก
  3. ถอดการ์ด MicroSD ออกจากช่องเสียบ
  รูปที่ 1. การถอดการ์ด MicroSD

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น
 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งการ์ด MicroSD

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube