Skip to main content

ขั้วต่อของแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงขั้วต่อที่อยู่บนแผงระบบ

รูปที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
System-board connectors
ตารางที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
1 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 115 ขั้วต่อพัดลม 3
2 ขั้วต่อ Lan 216 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 1 ภายใน
3 ขั้วต่อ Lan 1 (ใช้ร่วมกับ XCC)17 การ์ด TPM/ขั้วต่อ TPM
4 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller (XCC) ที่กำหนดให้เฉพาะ18 ขั้วต่อแบ็คเพลน M.2
5 ขั้วต่อพอร์ต VGA และพอร์ตอนุกรม19 ขั้วต่อพัดลม 4
6 ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์20 ขั้วต่อแผงด้านหน้า
7 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า21 ขั้วต่อ SATA 6
8 ช่องเสียบ DIMM 1-422 ขั้วต่อ SATA 7
9 โปรเซสเซอร์23 ขั้วต่อ SATA 0-3
10 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน24 ขั้วต่อ SATA 4
11 ขั้วต่อสัญญาณ PIB25 ขั้วต่อ SATA 5
12 ขั้วต่อพัดลม 126 แบตเตอรี่ CMOS - CR2032
13 ขั้วต่อพัดลม 227 PCIe 3.0 (ช่องเสียบ 1-2)
14 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ28 PCIe 3.0 (ช่องเสียบ 3)