Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

โมดูล ThinkSystem SR670 V2 แสดงในรายการด้านล่าง:
  • GPU รุ่น 4-DW

  • GPU รุ่น 8-DW

  • GPU รุ่น SXM

โปรดดูข้อมูลจำเพาะทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลจำเพาะที่เฉพาะเจาะจงของโมดูลในตารางต่อไปนี้