Skip to main content

Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller (XCC) เป็นตัวควบคุมการจัดการเจเนอเรชันใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Lenovo

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับโดยผลิตภัณฑ์ LXCC:

ตารางที่ 1. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับโดย LXCC
Lenovo XClarity Controllerรุ่นเซิร์ฟเวอร์
Lenovo XClarity Controller ที่มี Intel Xeon SP (1st, 2nd Gen)
 • SD530

 • SD650

 • SE350

 • SN550

 • SN850

 • ST250

 • ST258

 • ST550

 • ST558

 • SR150

 • SR250

 • SR570

 • SR590

 • SR630

 • SR650

 • SR670

 • SR850

 • SR850p

 • SR860

 • SR950

 • MX Certified Node on SR650

 • MX3520

 • MX1020

 • MX1021

Lenovo XClarity Controller ที่มี Intel Xeon SP (3rd Gen) และ AMD EPYC (2nd, 3rd Gen)
 • SD630 V2

 • SD650 V2

 • SD650-N V2

 • SN550 V2

 • ST250 V2

 • ST650 V2

 • SR250 V2

 • SR630 V2

 • SR645

 • SR650 V2

 • SR665

 • SR670 V2

 • SR850 V2

 • SR860 V2

 • MX3330

 • MX3331

 • MX3530

 • MX3531

Lenovo XClarity Controller 2 ที่มี Intel Xeon SP (4th, 5th Gen) และ AMD EPYC (4th Gen)
 • SD530 V3

 • SD535 V3

 • SD550 V3

 • SD650 V3

 • SD665 V3

 • SE350 V2

 • SE360 V2

 • SE450

 • SE455 V3

 • ST50 V3

 • ST250 V3

 • ST650 V3

 • SR250 V3

 • SR630 V3

 • SR635 V3

 • SR645 V3

 • SR650 V3

 • SR655 V3

 • SR665 V3

 • SR675 V3

 • SR685a V3

 • SR850 V3

 • SR860 V3

 • SR950 V3

 • MX630 V3

 • MX650 V3

 • MX450 IS

 • MX455 V3 IS