Skip to main content

นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ

เมื่อเปิดใช้งาน นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ เป็น คืนค่า SMM จะจดจำสถานะพลังงานของโหนดและกู้คืนโหนดไปยังสถานะพลังงานก่อนเกิดการสูญเสียกระแสไฟฟ้า AC กะทันหัน

รูปที่ 1. นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ
Power Restore Policy
นโยบายการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ: ตั้งค่าโหมดการปฏิบัติการหลังเกิดกรณีกระแสไฟฟ้าดับ
 • ปิดเสมอ

  : โหนดจะยังคงปิดเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับคืนมา
 • การคืนค่า

  : โหนดจะกลับสู่สถานะก่อนหน้าก่อนกระแสไฟฟ้าดับ
 1. ทำเครื่องหมายในกล่องของโหนดแต่ละชุดที่ต้องการเปิดใช้งานการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ

 2. เลือก นำไปใช้ เพื่อเปิดใช้การตั้งค่า

  หมายเหตุ
  การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและสถานะของโหนดในการจ่ายไฟกลับเข้าระบบ จะมีผลใช้งานหลังจาก 1 นาที ดังนั้น สถานะโหนดอาจจะไม่ได้รับการกู้คืนจากการเสียกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะเริ่มใช้งาน