Skip to main content

การเปลี่ยนโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวและโมดูล WLAN (เฉพาะช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดและติดตั้งโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวและโมดูล WLAN

ข้อควรสนใจ
การถอดและติดตั้งส่วนประกอบนี้ต้องทำโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ