Skip to main content

การกำหนดค่าระบบ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าระบบของคุณ

สำหรับ ThinkEdge SE450 with Security Pack ระบบจะเปิดใช้งานการปกป้องข้อมูลอัตโนมัติและคุณสามารถล็อคการเข้าถึงข้อมูล SED ได้ในเหตุการณ์การงัดแงะ คุณจะต้องอ้างสิทธิ์และเปิดใช้งานระบบเพื่อปลดล็อคและเข้าถึงข้อมูล ThinkEdge SE450 Standard จะไม่ล็อคการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากการตั้งค่าการจัดการและการงัดแงะ SED จะถูกปิดใช้งานบน ThinkEdge SE450 Standard. ก่อนการใช้ ThinkEdge SE450 with Security Pack จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น