Skip to main content

สายเคเบิล KVM

ใช้ข้อมูลนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสายเคเบิล KVM

ใช้สายเคเบิล KVM เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O ภายนอกเข้ากับโหนดคอมพิวท์ สายเคเบิล KVM เชื่อมต่อผ่านขั้วต่อ KVM (ดู แผงควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED ของโหนดคอมพิวท์) สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์มีขั้วต่อสำหรับอุปกรณ์แสดงผล (วิดีโอ) ขั้วต่อ USB 2.0 สองจุดสำหรับคีย์บอร์ดและเมาส์แบบ USB และขั้วต่ออินเตอร์เฟซแบบอนุกรม

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงขั้วต่อและส่วนประกอบบนสายเคเบิล KVM

รูปที่ 1. ขั้วต่อและส่วนประกอบบนสายเคเบิล KVM
Console breakout cable
ตารางที่ 1. ขั้วต่อและส่วนประกอบบนสายเคเบิล KVM
1 ขั้วต่ออนุกรม4 ขั้วต่อวิดีโอ (สีฟ้า)
2 สกรูยึด5 พอร์ต USB 2.0 (2)
3 กับขั้วต่อ KVM