Skip to main content

ถอดขั้วต่อโครงสร้าง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดขั้วต่อโครงสร้าง

ก่อนจะถอดขั้วต่อโครงสร้าง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

  3. ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

  4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
  5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

  6. หาสกรูปากเหลี่ยมด้ามยาวขนาด #1 ของ Phillips

เมื่อคุณถอดขั้วต่อโครงสร้างออก เฟิร์มแวร์ UEFI จะคงค่าตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตเป็นรีเซ็ต และจะแสดงข้อความเตือน หากไม่มีการติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ในขั้วต่อการขยาย I/O 1 เพื่อมอบการเชื่อมต่อไปยังตัวเครื่อง

ในการถอดขั้วต่อโครงสร้าง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดขั้วต่อโครงสร้าง
Fabric connector removal

  1. ระบุตำแหน่งของขั้วต่อโครงสร้างบนแผงระบบ (ดู ขั้วต่อของแผงระบบ)
  2. ใช้สกรูปากเหลี่ยมด้ามยาวขนาด #1 คลายสกรูที่ยึดขั้วต่อโครงสร้างไว้
  3. ยกขั้วต่อโครงสร้างออกจากแผงระบบ และจัดเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

หากคุณถอดขั้วต่อโครงสร้างออกเพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ภายในขั้วต่อการขยาย I/O 1 ให้จัดเก็บขั้วต่อโครงสร้างไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต