Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

หมายเหตุ
 • สำหรับรายการอุปกรณ์ที่รองรับ โปรดดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

 • ช่องใส่ไดรฟ์จะมีตัวเลขกำกับไว้เพื่อระบุลำดับการติดตั้ง (เริ่มจากเลข “0”) ทำตามลำดับการติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ โปรดดู มุมมองด้านหน้า

 • คุณสามารถผสมไดรฟ์ที่แตกต่างกันทั้งประเภทและความจุในหนึ่งระบบได้ แต่ผสมในหนึ่งอาร์เรย์ RAID ไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้ลำดับต่อไปนี้เมื่อติดตั้งไดรฟ์:
  • ลำดับประเภทไดรฟ์: SATA SSD, SATA HDD

  • ลำดับความจุไดรฟ์: ความจุต่ำสุดก่อน

 • ไดรฟ์ในอาร์เรย์ RAID เดียวต้องเหมือนกันทั้งประเภท ขนาด และความจุ

ก่อนติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap:
 1. หากมีการติดตั้งแผงครอบไดรฟ์ ให้ถอดออกและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย

 2. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุไดรฟ์ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำไดรฟ์ตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap
Install the drive into the drive bay.

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับถาดไดรฟ์อยู่ในตำแหน่งเปิด เลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์จนกว่าจะยึดเข้าที่
 2. ปิดที่จับถาดไดรฟ์เพื่อล็อคไดรฟ์เข้าที่
 3. ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap เพิ่มเติมต่อไป หากจำเป็น