Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components

คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อโมดูลพอร์ตอนุกรม2 ช่องเสียบตัวยก 1
3 ขั้วต่ออะแดปเตอร์ LOM4 ขั้วต่อ TCM1/TPM2 (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)
5 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า6 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า
7 ช่องเสียบ DIMM8 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1
9 ขั้วต่อแผงข้อมูลตัวดำเนินการ10 ขั้วต่อพัดลมระบบ
11 คลิปยึดสาย12 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 2
13 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน14 แบตเตอรี่ CMOS
15 คลิปยึดสาย16 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 2
17 ขั้วต่อ USB ภายใน18 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 1
19 ขั้วต่อ SATA 0-320 ช่องโมดูล M.2
21 ช่องเสียบตัวยก 2 
หมายเหตุ
  • 1 Trusted Cryptography Module

  • 2 Trusted Platform Module