Skip to main content

FQXSFIO0017M : IFM: เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อกับ XCC - IFM อาจมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

IFM: เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อกับ XCC - อาจมีการใช้งาน IFM อย่างไม่ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบทั้งหมด (รวมถึงเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์) เป็นระดับล่าสุด
    หมายเหตุ
    หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo