Skip to main content

ปัญหาแป้นพิมพ์, เมาส์ หรืออุปกรณ์ USB

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ USB

ปุ่มแป้นพิมพ์ทุกปุ่มหรือบางปุ่มไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สายของแป้นพิมพ์เสียบแน่นดีแล้ว

  • เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่

 2. หากคุณกำลังใช้งานคีย์บอร์ด USB ให้เรียกใช้ Setup Utility และสามารถทำงานโดยไม่มีคีย์บอร์ดได้

 3. หากคุณกำลังใช้งานแป้นพิมพ์ USB และเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดแป้นพิมพ์ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 4. เปลี่ยนแป้นพิมพ์

เมาส์ไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • สายของเมาส์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แน่นดีแล้ว

  • มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเมาส์อย่างถูกต้อง

  • เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่

  • เปิดใช้งานตัวเลือกเมาส์แล้วใน Setup Utility

 2. หากคุณกำลังใช้งานเมาส์ USB และเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดเมาส์ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

 3. เปลี่ยนเมาส์

อุปกรณ์ USB ไม่ทำงาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ USB ที่ถูกต้อง

  • ระบบปฏิบัติการรองรับอุปกรณ์ USB

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการกำหนดค่า USB ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในการตั้งค่าระบบ

  รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และกด F1 เพื่อแสดงอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ Lenovo XClarity Provisioning Manager จากนั้น คลิก System Settings > Devices and I/O Ports > USB Configuration

 3. หากคุณกำลังใช้งานฮับ USB ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง