Skip to main content

FQXPMOS0027I : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Vmware ESXi 6.0 U3 แล้ว

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Vmware ESXi 6.0 U3 แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ