Skip to main content

FQXPMUP0103I : เริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม Linux

เริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม Linux

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ