Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

หมายเหตุ
สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วสิบสองช่อง ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าจะประกอบเข้ากับสลักแร็คด้านขวา โปรดดู ติดตั้งสลักตู้แร็ค เพื่อดูขั้นตอนการติดตั้ง

ก่อนการติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
ตารางที่ 1. การติดตั้งชุด I/O ตัวหน้า
รูปที่ 1. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
Remove the front I/O assembly.
รูปที่ 2. รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
Front I/O assembly installation

  1. เสียบส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าลงในช่องใส่ส่วนประกอบ
  2. ขันสกรูเพื่อยึดส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าให้เข้าที่

หลังการติดตั้งส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า:

  1. เชื่อมต่อสายส่วนประกอบ I/O ด้านหน้ากับแผงระบบ โปรดดู ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดดู การดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์