Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว

หมายเหตุ
ขั้นตอนต่อไปนี้ อ้างอิงจากสถานการณ์ที่คุณต้องการถอดชุดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองชุด ขั้นตอนจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนของชุดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วแปดตัว
ก่อนถอดชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดตัวครอบพัดลมระบบออกก่อน เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

  3. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ในการถอดชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
3.5-inch-drive backplane removal

  1. ดึงสลักล็อก จากนั้นค่อยๆ เลื่อนชุดแบ็คเพลนไปตามทิศทางที่แสดง
  2. หมุนแบ็คเพลนไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อปลดออกจากหมุดสี่ตัวบนตัวเครื่อง แล้วจึงยกแบ็คเพลนออกจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง
  3. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ บนแบ็คเพลนจากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากชุดแบ็คเพลน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายเคเบิลของชุดแบ็คเพลน โปรดดู แบ็คเพลน
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนชุดแบ็คเพลนชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง