Skip to main content

ถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ก่อนถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ถอดตัวครอบพัดลมระบบออกก่อน เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

  3. ถอดไดรฟ์และแผงครอบไดรฟ์ทั้งหมดที่ติดตั้งออกจากช่องใส่ไดรฟ์ก่อน (หากมี) โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap

  4. ถอดสายออกจากแผงระบบ โปรดดู รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว

ในการถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
3.5-inch simple-swap-drive backplate assembly removal

  1. ดึงสลักปลด จากนั้นเลื่อนส่วนประกอบแบ็คเพลนอย่างระมัดระวังไปตามทิศทางที่แสดงในภาพ
  2. หมุนส่วนประกอบแบ็คเพลทไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อปลดออกจากหมุดสี่ตัวบนตัวเครื่อง แล้วจึงยกส่วนประกอบแบ็คเพลทออกจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง