Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ก่อนการติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบแบ็คเพลทใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบแบ็คเพลทใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

  1. จัดแนวส่วนประกอบแบ็คเพลทให้ตรงกับตัวเครื่อง และวางลงในตัวเครื่อง ดันส่วนประกอบแบ็คเพลทให้เข้าที่โดยให้เอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อย
  2. หมุนส่วนประกอบแบ็คเพลทไปยังตำแหน่งแนวตั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอเกี่ยวทั้งสี่ชุดบนตัวเครื่องลอดผ่านรูที่สอดคล้องกันในส่วนประกอบแบ็คเพลท จากนั้น เลื่อนส่วนประกอบแบ็คเพลทตามภาพจนกว่าจะยึดเข้าที่
    รูปที่ 1. ส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, การติดตั้ง
    3.5-inch simple-swap-drive backplate assembly installation
หลังการติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว:
  1. ติดตั้งไดรฟ์หรือปลอกไดรฟ์ โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

  2. เชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณกับแผงระบบ โปรดดู การเดินสายภายใน

  3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์