Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับไดรฟ์แบบ Hot-swap สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วแปดตัว คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap ได้ด้วยหากมีการติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ไว้ เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง (0–7)
Front view of server models with eight 2.5-inch drives (0-7)
รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง (0–15)
Front view of server models with sixteen 2.5-inch drives (0-15)
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
1 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)2 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 แถบข้อมูลแบบดึงออก6 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า
7 สลักแร็ค (ด้านขวา)8 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)

1 7 สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร คู่มือการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดราง

2 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงครอบไดรฟ์

3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์

4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap แต่ละไดรฟ์มีไฟ LED สองดวง
ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
LED แสดงสถานะของไดรฟ์สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ(กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์
ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่

5 แถบข้อมูลแบบดึงออก

แผ่นป้ายเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller ของเซิร์ฟเวอร์จะติดอยู่ที่แถบข้อมูลแบบดึงออก

6 ชุด I/O ตัวหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED แสดงสถานะบนชุด I/O ตัวหน้า โปรดดู ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

8 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

รูปที่ 3. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แปดช่อง (0–7)
Front view of server models with eight 3.5-inch drives (0-7)
รูปที่ 4. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองช่อง (0–11)
Front view of server models with twelve 3.5-inch drives (0-11)
ตารางที่ 2. ส่วนประกอบด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
1 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)2 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์
5 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า6 สลักแร็ค (ด้านขวา)
7 แถบข้อมูลแบบดึงออก8 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)

1 6 สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร คู่มือการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดราง

2 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงครอบไดรฟ์

3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์

4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap แต่ละไดรฟ์มีไฟ LED สองดวง
ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
LED แสดงสถานะของไดรฟ์สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ(กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์
ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่

5 ชุด I/O ตัวหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED แสดงสถานะบนชุด I/O ตัวหน้า โปรดดู ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า

7 แถบข้อมูลแบบดึงออก

แผ่นป้ายเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller ของเซิร์ฟเวอร์จะติดอยู่ที่แถบข้อมูลแบบดึงออก

8 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA