Skip to main content

การแยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบก่อนรีไซเคิล

ก่อนแยกชิ้นส่วนแผงระบบ:

 1. ถอดแผงระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ถอดแผงระบบ)

 2. โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดพัดลมเพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบ:

รูปที่ 1. การแยกชิ้นส่วนแผงระบบ

Disassembling the system board

 1. ถอดสกรูต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สกรูหัวแบน 11 ตัว (ด้วยไขควง PH2)

  • สกรูหัวแบน 5 ตัว (ด้วยไขควง PH1)

  • ขาตั้งหมุดนำร่องสองตัว (ด้วยประแจ 7 มม.)

  • พลันเจอร์หนึ่งตัว (ด้วยประแจ 11มม. และ 16 มม.)

  • สลักหกเหลี่ยมสองตัวบนขั้วต่อ VGA (ด้วยประแจ 5 มม.)

 2. แยกส่วนประกอบ 1 2 3 4 5 ออกจากแผงระบบ
  หมายเหตุ
  ส่วนประกอบ 2 (ท่ออากาศ PSU) สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อ TDP ของ CPU สูงกว่า 125 W เท่านั้น

หลังจากแยกชิ้นส่วนแผงระบบแล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่นเมื่อนำไปรีไซเคิล