Skip to main content

ถอดแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

แผงระบบหรือที่เรียกว่าแผงวงจรหลักมีขั้วต่อหรือช่องเสียบที่แตกต่างกันเพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของระบบสำหรับการสื่อสาร หากแผงระบบชำรุด จะต้องเปลี่ยนแผงระบบ

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีแผ่นกั้นลม ให้ถอดแผ่นกั้นลมออกก่อน ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
  3. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ให้ถอดออกก่อน ดู ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง
  4. บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับแผงระบบ แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก
   ข้อควรสนใจ
   ปลดสลัก คลิปยึดสาย แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเสียก่อน การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ขั้วต่อสายบนแผงระบบ ขั้วต่อสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
  5. ถอดส่วนประกอบใดๆ ต่อไปนี้ที่ติดตั้งบนแผงระบบ และเก็บไว้ในพื้นที่ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีความปลอดภัย:
  6. ดึงแหล่งจ่ายไฟออกเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดออกจากแผงระบบแล้ว
 2. ถอดแผงระบบ
  รูปที่ 1. การถอดแผงระบบ
  System board removal

  1. ยกที่จับ 1 และยกสลักปลดล็อค 2 ขึ้นพร้อมกัน และเลื่อนแผงระบบไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  2. ยกแผงระบบออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงระบบชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง
สำคัญ

ก่อนที่จะส่งคืนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ครอบปิดช่องเสียบ CPU แล้ว มีฝาครอบภายนอก CPU ที่ครอบช่องเสียบ CPU บนแผงระบบใหม่ เลื่อนฝาครอบภายนอก CPU ออกจากช่องเสียบ CPU บนแผงระบบใหม่ และติดตั้งฝาครอบภายนอกบนช่องเสียบ CPU บนแผงระบบที่ถอดออก

หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำใน การแยกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เพื่อนำไปรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube