Skip to main content

การเปลี่ยนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

หมายเหตุ
อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 มีในบางรุ่นเท่านั้น