Skip to main content

FQXPMSR0032I : ถอดดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออกสำเร็จแล้ว

ถอดดิสก์เสมือนที่มีอยู่ออกสำเร็จแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ