Skip to main content

กำหนดค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

ใช้ส่วนนี้เพื่อกําหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยหลังเปลี่ยนแผงระบบ

การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยนอกจีนแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่
CPU 7002CPU 7003CPU 7002CPU 7003
การยืนยันสถานะทางกายภาพต้องระบุ1 ต้องระบุ1 
กฎการล็อคและตั้งค่านโยบาย TPM:จำเป็นจำเป็นจำเป็นจำเป็น
การสลับเวอร์ชัน TPMไม่บังคับ2ไม่บังคับ2  
  1. ต้องระบุเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งเฟิร์มแวร์ UEFI และโปรเซสเซอร์บางรุ่นเท่านั้น สำหรับรายละเอียด ดู (ขั้นตอนเสริม) ยืนยันสถานะทางกายภาพ

  2. เวอร์ชันเสริมสำหรับการสลับจะแตกต่างกันไปเมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์และเฟิร์มแวร์ UEFI เวอร์ชันต่างๆ สำหรับรายละเอียด ดู (ขั้นตอนเสริม) สลับเวอร์ชัน TPM