Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components

1 ปุ่ม NMI2 ขั้วต่อโมดูลพอร์ตอนุกรม
3 ขั้วต่อโมดูล TPM4 ช่องเสียบตัวยก 1
5 ขั้วต่อ USB ภายใน6 ขั้วต่ออะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
7 แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)8 ขั้วต่อสัญญาณแบ็คเพลน 7 มม.
9 ขั้วต่อไฟฟ้า M.210 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า
11 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 7 มม.12 ขั้วต่อพัดลม
13 ขั้วต่อ I/O ด้านหน้า14 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า
15 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 316 ขั้วต่อ PCIe 1
17 ขั้วต่อ PCIe 218 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 2
19 ขั้วต่อไฟฟ้าตัวขยาย CFF20 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
21 ขั้วต่อไฟฟ้า CFF RAID/HBA22 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก
23 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 124 ขั้วต่อ PCIe 3
25 ขั้วต่อ PCIe 426 ขั้วต่อ Sideband ของตัวยก 3
27 ขั้วต่อ PCIe 528 ขั้วต่อ PCIe 6
29 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 130 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU
31 ขั้วต่อไฟฟ้าของตัวยก 332 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 2
33 ขั้วต่อสัญญาณแบ็คเพลน M.2/ด้านหลัง34 ขั้วต่อ SATA 2
35 ขั้วต่อ SATA 036 ขั้วต่อ SATA 1
37 ช่องเสียบตัวยก 2