Skip to main content

FQXPMOS0014I : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERWINFOUNDATION แล้ว

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 SERVERWINFOUNDATION แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ