Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ตารางที่ 1. ข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด
ขนาด
 • 2U

 • สูง: 86.5 มม. (3.4 นิ้ว)

 • กว้าง:
  • ที่มีสลักตู้แร็ค: 482.0 มม. (19.0 นิ้ว)

  • ที่ไม่มีสลักตู้แร็ค: 444.6 มม. (17.5 นิ้ว)

 • ลึก: 763.7 มม. (30.1 นิ้ว)

  หมายเหตุ
  ความลึกวัดหลังจากติดตั้งสลักตู้แร็คแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดตั้งฝานิรภัย
น้ำหนักสูงสุด 32.0 กก. (70.6 ปอนด์) ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์
โปรเซสเซอร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น):
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่ปรับขนาดได้สูงสุดสองตัว

  • ออกแบบมาสำหรับช่อง Land Grid Array (LGA) 3647

  • ปรับขนาดได้ถึง 28 แกน

  • Thermal Design Power (TDP): สูงสุด 205 วัตต์

สำหรับรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับ โปรดดู:

เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

หมายเหตุ
 • โปรเซสเซอร์ Intel Xeon 6137, 6242R, 6246R, 6248R, 6250, 6256 หรือ 6258R จะรองรับต่อเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • ตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตัวเครื่องที่มีช่องใส่ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ชุด

  • อุณหภูมิการทำงานไม่เกิน 30°C

  • ติดตั้งไดรฟ์ได้สูงสุดแปดชุดในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15

 • โปรเซสเซอร์ Intel Xeon 6144, 6146, 8160T, 6126T, 6244 และ 6240Y, หรือโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 200 วัตต์หรือ 205 วัตต์ (ไม่รวม 6137, 6242R, 6246R, 6248R, 6250, 6256 หรือ 6258R) จะทำงานเข้ากับระบบได้ก็ต่อเมื่อตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • ตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตัวเครื่องที่มีช่องใส่ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบสี่ชุด

  • ติดตั้งไดรฟ์สูงสุดแปดไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15 หากอุณหภูมิการทำงานไม่เกิน 35°C หรือติดตั้งไดรฟ์สูงสุดสิบหกไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ 0–15 หากอุณหภูมิการทำงานไม่เกิน 30°C

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ NVMe สิบหก/ยี่สิบ/ยี่สิบสี่ตัว จำเป็นต้องมีโปรเซสเซอร์สองตัว โดยรองรับค่า TDP ของโปรเซสเซอร์สูงสุดที่ 165 วัตต์

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ขนาด 2.5 นิ้ว 24 หน่วยและช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 12 หน่วย หากติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel Xeon 6144 และ 6146 อุณหภูมิการทำงานต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 27°C

 • โปรเซสเซอร์ Intel Xeon 6154, 8168, 8180 และ 8180M รองรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้: ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 8 หน่วย, ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 หน่วย หรือช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 16 หน่วย สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ขนาด 2.5 นิ้ว 16 หน่วยและช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 8 หน่วย อุณหภูมิการทำงานต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 30°C

 • โปรเซสเซอร์ Intel Xeon 6246, 6230T และ 6252N รองรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้: ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 8 หน่วย, ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 หน่วย หรือช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 16 หน่วย

 • หากติดตั้งโปรเซสเซอร์ TruDDR4 2933, 128 GB 3DS RDIMM ในช่องเดียว อุณหภูมิการทำงานต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 30°C

หน่วยความจำ

สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นที่ 1 ที่สามารถปรับขนาดได้ (Intel Xeon SP Gen 1):

 • ช่องเสียบ: ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 24 ช่อง

 • ต่ำสุด: 8 GB

 • สูงสุด:

  • 768 GB เมื่อใช้ DIMM ที่ลงทะเบียน (RDIMM)

  • 1.5 TB เมื่อใช้ DIMM ที่ลดการโหลด (LRDIMM)

  • 3 TB เมื่อใช้ DIMM ที่ลงทะเบียนการซ้อนสามมิติ (3DS RDIMM)

 • ประเภท (ขึ้นอยู่กับรุ่น):

  • TruDDR4 2666, ระดับเดี่ยวหรือระดับคู่, 8 GB/16 GB/32 GB RDIMM

  • TruDDR4 2666, สี่ระดับ, 64 GB LRDIMM

  • TruDDR4 2666, แปดระดับ, 128 GB 3DS RDIMM

สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นที่ 2 ที่สามารถปรับขนาดได้ (Intel Xeon SP Gen 2):

 • ช่องเสียบ: ช่องเสียบ DIMM 24

 • ต่ำสุด: 8 GB

 • สูงสุด:

  • 1.5 TB เมื่อใช้ RDIMM

  • 3 TB เมื่อใช้ 3DS RDIMM

  • 6 TB เมื่อใช้ DC Persistent Memory Module (DCPMM) และ RDIMM/3DS RDIMM ในโหมดหน่วยความจำ

 • ประเภท (ขึ้นอยู่กับรุ่น):

  • TruDDR4 2666, ระดับเดี่ยวหรือระดับคู่, 16 GB/32 GB RDIMM

  • TruDDR4 2933, ระดับเดี่ยวหรือระดับคู่, 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB RDIMM

  • TruDDR4 2933, ระดับเดี่ยวหรือระดับคู่, 16 GB/32 GB/64 GB Performance+ RDIMM

  • TruDDR4 2666, สี่ระดับ, 64 GB 3DS RDIMM

  • TruDDR4 2933, สี่ระดับ, 128 GB 3DS RDIMM

  • TruDDR4 2933, สี่ระดับ, 128 GB Performance+ 3DS RDIMM

  • 128 GB/256 GB/512 GB DCPMM

กฎการติดตั้ง DCPMM:
 • DCPMM จะไม่รองรับหากมีการติดตั้ง GPU

 • DCPMM รองรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้เท่านั้น: ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 8 หน่วย, ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 หน่วย หรือช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 16 หน่วย DCPMM ขนาด 256 GB และ 512 GB รองรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 หน่วยเท่านั้น

 • หากมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่มี TDP เท่ากับ 200 วัตต์หรือ 205 วัตต์ DCPMM จะรองรับต่อเมื่อตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  • ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟสองชุด

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ขนาด 2.5 นิ้ว 16 หน่วยและช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 8 หน่วย อุณหภูมิการทำงานต้องเท่ากับหรือต่ำกว่า 30°C

  • ไม่มีการติดตั้ง Mellanox ConnectX-6, Innova-2 FPGA, หรือการ์ดแบบ add-in (AIC) PCIe NVMe

หมายเหตุ
 • จำเป็นต้องใช้ตัวแทนหน่วยความจำเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ใดๆ ต่อไปนี้:
  • มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่มี TDP สูงกว่า 125 วัตต์

  • มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้: 5122, 8156, 6128, 6126, 4112, 5215, 5217, 5222, 8256, 6226, 4215, 4114T, 5119T, 5120T, 4109T, 4116T, 6126T, 6130T, 6138T, 5218T, 6238T

  • มีการติดตั้ง GPU

  • รุ่นเซิร์ฟเวอร์: ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วยี่สิบสี่ช่อง, ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วสิบสองช่อง (ยกเว้นสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่)

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ที่มี TDP น้อยกว่า 125 วัตต์ติดตั้งและไม่มีการติดตั้งตัวแทนหน่วยความจำ ประสิทธิภาพหน่วยความจำอาจลดลงหากพัดลมหนึ่งตัวล้มเหลว

 • ความเร็วในการทำงานและความจุของหน่วยความจำทั้งหมดขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรเซสเซอร์และการตั้งค่า UEFI

 • สำหรับรายการโมดูลหน่วยความจำที่รองรับ โปรดดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการที่รองรับและได้รับการรับรอง:
 • Microsoft Windows Server

 • VMware ESXi

 • Red Hat Enterprise Linux

 • SUSE Linux Enterprise Server

ข้อมูลอ้างอิง:
ไดรฟ์ภายในไดรฟ์ที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามรุ่น
 • ไดรฟ์ของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดแปดตัว

 • ไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสิบสองตัว

 • ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสิบสองไดรฟ์ (รองรับไดรฟ์ NVMe เฉพาะในช่องใส่ไดรฟ์ 8-11 เท่านั้น)

 • ไดรฟ์ของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดแปดตัว

 • ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดแปดไดรฟ์ (รองรับไดรฟ์ NVMe เฉพาะในช่องใส่ไดรฟ์ 4-7 เท่านั้น)

 • ไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบหกตัว

 • ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบหกไดรฟ์ (รองรับไดรฟ์ NVMe ในช่องใส่ไดรฟ์ 4 - 7 และช่องใส่ 12 - 15)

 • ไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบหกตัว (รองรับไดรฟ์ NVMe ในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 15)

 • ไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบหกตัว ที่มีไดรฟ์ SAS/SATA แปดตัว (รองรับไดรฟ์ NVMe ในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 15)

 • ไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดยี่สิบตัว (รองรับไดรฟ์ NVMe ในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 19)

 • ไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดยี่สิบสี่ตัว

 • ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดยี่สิบสี่ไดรฟ์ (รองรับไดรฟ์ NVMe ในช่องใส่ไดรฟ์ 4–7, ช่องใส่ 12–15 และช่องใส่ 20–23)

 • ไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดยี่สิบสี่ตัว (รองรับไดรฟ์ NVMe ในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 23)

 • ไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสองตัวที่ด้านหลัง

 • ไดรฟ์ M.2 สูงสุดสองตัว

หมายเหตุ
 • ไดรฟ์ NVMe หมายถึงไดรฟ์ Non-Volatile Memory express

 • หากอุณหภูมิการทำงานไม่เกิน 30°C รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ Xeon 6137, 6154, 6242R, 6246R, 6248R, 6250, 6256, 6258R, 8168, 8180 และ 8180M จะไม่สามารถรองรับไดรฟ์ NVMe ได้มากกว่าแปดตัว

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ NVMe สิบหก/ยี่สิบ/ยี่สิบสี่ตัว:
  • พลังงานสูงสุดสำหรับการ์ด PCIe ที่ติดตั้งเท่ากับ 25 วัตต์

  • ไม่รองรับการ์ด SSD แบบ Add-In (AID)

  • แหล่งจ่ายไฟต่ำสุดควรเท่ากับ 1,100 วัตต์

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ NVMe 16/20/24 หน่วย โมดูลหน่วยความจำสูงสุด 128 GB และไม่รองรับ DCPMM

ช่องเสียบขยาย
 • ช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่องบนแผงระบบ

 • ช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID หนึ่งช่องบนแผงระบบ

 • ช่องเสียบการ์ดตัวยกสองช่องบนแผงระบบ

 • ช่องเสียบ PCIe สองชุดบนการ์ดตัวยก

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด ให้ดูที่ มุมมองด้านหลัง

คุณสมบัติอินพุต/เอาต์พุต (I/O)
 • แผงด้านหน้า:

  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว (มีในบางรุ่น)

  • ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller หนึ่งตัว

  • ขั้วต่อ USB 3.0 หนึ่งตัว

 • แผงด้านหลัง:

  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว

  • ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller หนึ่งตัว

  • พอร์ตอนุกรมหนึ่งพอร์ต (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)

  • ขั้วต่อ USB 3.0 สองตัว

  • ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตในอะแดปเตอร์ LOM สองหรือสิบขั้วต่อ (มีในบางรุ่น)

หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)

เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ GPU หรืออะแดปเตอร์ประมวลผลดังต่อไปนี้:

 • GPU แบบความสูงปกติ ความยาวปกติ ช่องเสียบคู่ หรืออะแดปเตอร์ประมวลผล: AMD MI25, AMD V340, NVIDIA® M10, NVIDIA M60, NVIDIA P40, NVIDIA P100, NVIDIA P6000, NVIDIA RTX5000, NVIDIA RTX A6000, NVIDIA V100, NVIDIA V100S, NVIDIA A100, A16 และ A30

 • GPU แบบขนาดใหญ่ ตัวเต็ม ช่องเสียบเดี่ยว: NVIDIA P4000

  , NVIDIA RTX4000, และ Cambricon MLU100-C3
 • GPU แบบขนาดใหญ่ ความยาวครึ่งเดียว ช่องเสียบเดี่ยว: NVIDIA V100, NVIDIA A10

 • GPU แบบความสูงครึ่งหนึ่ง ความยาวครึ่งหนึ่ง ช่องเสียบเดี่ยว: NVIDIA A2

 • GPU แบบความกว้างครึ่งแผ่น ความยาวครึ่งหนึ่ง ช่องเสียบเดี่ยว: NVIDIA P4, NVIDIA P600 และ NVIDIA P620, NVIDIA T4 และ Cambricon MLU270-S4

หมายเหตุ
NVIDIA V100 GPU มีฟอร์มแฟคเตอร์สองประเภท: ขนาดใหญ่ ตัวเต็ม (Full-height Full-length - FHFL) และขนาดเล็ก ตัวเต็ม (Full-height Half-length - FHHL) จากนี้ไป V100 GPU ขนาดใหญ่ ตัวเต็ม จะเรียกว่า FHFL V100 GPU ส่วน V100 GPU ขนาดเล็ก ตัวเต็ม จะเรียกว่า FHHL V100 GPU

กฎการติดตั้ง GPU:

 • สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon SP Gen 2 ที่มีแผงระบบที่รองรับ คุณสามารถติดตั้ง GPU รุ่น NVIDIA A2, NVIDIA P4 หรือ NVIDIA T4 ได้สูงสุด 5 หน่วยในช่องเสียบ PCIe 1, 5, 6, 2 และ 3

 • สำหรับอะแดปเตอร์ประมวลผล Cambricon MLU100-C3 คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์สองหน่วยในช่องเสียบ 5 และ 6 หรือติดตั้งอะแดปเตอร์สี่หน่วยในช่องเสียบ 1, 2, 5 และ 6 ได้เท่านั้น

 • ก่อนติดตั้ง GPU ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลมในเซิร์ฟเวอร์เป็นแผ่นกั้นลมที่เหมาะสมสำหรับ GPU สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นกั้นลม โปรดดูที่ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแผ่นกั้นลมและ GPU

 • ในการติดตั้ง GPU เต็มความสูง หรือ GPU รุ่น NVIDIA P4 คุณต้องใช้ชุดระบายความร้อน GPU สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ติดตั้ง GPU กับชุดระบายความร้อน GPU

 • สำหรับ GPU รุ่น NVIDIA P600, NVIDIA P620, NVIDIA P4000, NVIDIA RTX4000 และ FHHL V100 คุณสามารถติดตั้ง GPU ได้สูงสุดสามตัวในช่องเสียบ PCIe 1, 5 และ 6 สำหรับ GPU รุ่นอื่นๆ ที่รองรับ คุณสามารถติดตั้ง GPU ได้สูงสุดสองตัวในช่องเสียบ PCIe 1 และ 5

 • NVIDIA A100 ได้รับการรองรับเฉพาะในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีเฟิร์มแวร์ UEFI (V2.80 หรือสูงกว่า) และเฟิร์มแวร์ XCC (V5.40 หรือสูงกว่า) หากมีการติดตั้ง NVIDIA A100 อุณหภูมิการทำงานต้องไม่เกิน 35°C หากมีการติดตั้ง NVIDIA A100 ในส่วนประกอบตัวยก 2 ให้ใช้โครงยึด ThinkSystem SR650 2FH Riser BKT NVFF5 เพื่อให้เข้ากับ NVIDIA A100

 • รองรับ NVIDIA A30 สูงสุด 2 ตัวและอุณหภูมิการทำงานต้องไม่เกิน 35°C หากมีการติดตั้ง NVIDIA A30 ในส่วนประกอบตัวยก 2 ให้ใช้โครงยึด ThinkSystem SR650 2FH Riser BKT NVFF5 เพื่อให้เข้ากับ NVIDIA A30 หากพัดลมตัวหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ ประสิทธิภาพการทำงานของ GPU อาจลดลง

 • หากมีการติดตั้ง NVIDIA A16 อุณหภูมิการทำงานต้องไม่เกิน 35°C
 • หากมีการติดตั้ง NVIDIA RTX A6000 ในส่วนประกอบตัวยก 2 ให้ใช้โครงยึด ThinkSystem SR650 2FH Riser BKT NVFF5 เพื่อให้เข้ากับ NVIDIA RTX A6000

หมายเหตุ
 • หากติดตั้ง NVIDIA P4 ในช่องเสียบ PCIe 1, ช่องเสียบ PCIe 5 หรือทั้งสองช่องเสียบ ให้ปล่อยช่องเสียบ PCIe 2, ช่องเสียบ PCIe 6 หรือทั้งสองช่องว่างไว้

 • สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีการติดตั้ง NVIDIA P4 สามหน่วย สามารถติดตั้งได้ในในช่องเสียบ PCIe 1 ช่องเสียบ PCIe 5 และช่องเสียบ PCIe 6 พร้อมกันได้ โดยอุณหภูมิการทำงานต้องไม่เกิน 35°C

 • หากมีการติดตั้ง GPU รุ่น NVIDIA P4 สูงสุดห้าหน่วย รุ่นเซิร์ฟเวอร์จะรองรับไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว ได้ไม่เกินแปดหน่วย และอุณหภูมิการทำงานต้องไม่เกิน 35°C

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง GPU รุ่น FHHL V100, GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 อุณหภูมิการทำงานต้องไม่เกิน 30°C

 • หากมีการติดตั้ง GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 หนึ่งตัว ให้ติดตั้งในช่องเสียบ 1

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง CPU หนึ่งตัว หากมีการติดตั้ง GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 สองตัว ให้ติดตั้งในช่องเสียบ 1 และช่องเสียบ 2 สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง CPU สองตัว หากมีการติดตั้ง GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 สองตัว ให้ติดตั้งในช่องเสียบ 1 และช่องเสียบ 5

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง CPU หนึ่งตัว หากมีการติดตั้ง GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 สามตัว ให้ติดตั้งในช่องเสียบ 1 ช่องเสียบ 2 และช่องเสียบ 3 สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง CPU สองตัว หากมีการติดตั้ง GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 สามตัว ให้ติดตั้งในช่องเสียบ 1 ช่องเสียบ 5 และช่องเสียบ 6

 • ระบบจะรองรับ GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 สี่ตัวเฉพาะรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง CPU สองตัวเท่านั้น และต้องติดตั้ง GPU ในช่องเสียบ 1 ช่องเสียบ 2 ช่องเสียบ 5 และช่องเสียบ 6

 • ระบบจะรองรับ GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 ห้าตัวเฉพาะรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง CPU สองตัวเท่านั้น และต้องติดตั้ง GPU ในช่องเสียบ 1 ช่องเสียบ 2 ช่องเสียบ 3 ช่องเสียบ 5 และช่องเสียบ 6

 • GPU NVIDIA T4 ไม่สามารถใช้รวมกับ GPU NVIDIA A2 ได้

 • หากติดตั้ง GPU รุ่น NVIDIA P600, NVIDIA P620, NVIDIA P4000, NVIDIA RTX4000, NVIDIA P6000, NVIDIA RTX A6000 หรือ NVIDIA RTX5000 ฟังก์ชันพัดลมสำรองจะไม่รองรับ หากพัดลมตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลว ให้ปิดเครื่องระบบทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ GPU ร้อนเกินไป และเปลี่ยนพัดลมเป็นตัวใหม่

 • อะแดปเตอร์การประมวลผล Cambricon MLU100-C3 รองรับ CentOS 7.6 เมื่อใช้ร่วมกับ Intel Xeon SP Gen 2 และจะรองรับ CentOS 7.5 เมื่อใช้ร่วมกับ Intel Xeon SP Gen 1

ข้อกำหนดการติดตั้ง GPU:

GPU จะใช้ได้เมื่อทุกอย่างตรงตามข้อกำหนดการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้เท่านั้น:
 • รุ่นเซิร์ฟเวอร์: ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วแปดช่อง ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วแปดช่อง หรือช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสิบหกช่อง

 • โปรเซสเซอร์: ประเภท High Tcase ค่า TDP น้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 วัตต์

  หมายเหตุ
  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 หน่วย หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง GPU (ยกเว้น GPU รุ่น NVIDIA P4, NVIDIA T4, NVIDIA V100 FHHL, NVIDIA P600, NVIDIA P620, NVIDIA P4000, NVIDIA RTX4000, NVIDIA P6000, NVIDIA RTX A6000 และ NVIDIA RTX5000) และมีอุณหภูมิการทำงานไม่เกิน 30°C ค่า TDP ควรไม่เกิน 165 วัตต์

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แปดช่องหรือช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้ง GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 ค่า TDP ควรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 วัตต์

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้ง GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 สูงสุดสี่ตัว สามารถใช้ TDP เกิน 150 วัตต์ได้ หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้ง GPU NVIDIA T4 หรือ Cambricon MLU270-S4 ห้าตัว ค่า TDP ควรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 วัตต์

 • ไดรฟ์: ติดตั้งไดรฟ์ NVMe ไม่เกินสี่ตัว และไม่มีการติดตั้งการ์ด PCIe NVMe แบบ Add-In (AIC)

 • แหล่งจ่ายไฟ: สำหรับหนึ่ง GPU ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟขนาด 1,100 วัตต์หรือ 1,600 วัตต์; สำหรับ GPU สองหรือสามตัว ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟขนาด 1,600 วัตต์

อะแดปเตอร์ RAID (ขึ้นอยู่กับรุ่น):
 • พอร์ต SATA บนแผง ที่ีรองรับ RAID ซอฟต์แวร์ (Intel VROC SATA RAID ซึ่งเดิมเรียกว่า Intel RSTe)
  หมายเหตุ
  VROC ยังไม่รองรับกับ VMware ESXi
 • พอร์ต NVMe บนแผงที่รองรับซอฟต์แวร์ RAID (Intel VROC NVMe RAID)
  • VROC Intel-SSD-Only (หรือเรียกว่ามาตรฐาน Intel VROC): รองรับระดับ RAID ที่ 0, 1, 5 และ 10 ที่มีไดรฟ์ Intel NVMe เท่านั้น

  • VROC Premium: รองรับ RAID ที่ระดับ 0, 1, 5 และ 10 ที่มีไดรฟ์ NVMe ที่ไม่ใช่ของ Intel

  หมายเหตุ
  VROC ยังไม่รองรับกับ VMware ESXi
 • อะแดปเตอร์ HBA 430-8e หรือ 430-16e SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD แต่ไม่รองรับ RAID

 • อะแดปเตอร์ HBA 430-8i หรือ 430-16i SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD แต่ไม่รองรับ RAID

 • อะแดปเตอร์ HBA 440-8e SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD แต่ไม่รองรับ RAID

 • อะแดปเตอร์ HBA 440-8i หรือ 440-16i SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD แต่ไม่รองรับ RAID

 • อะแดปเตอร์ HBA 4350-8i หรือ 4350-16i SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD แต่ไม่รองรับ RAID

 • อะแดปเตอร์ RAID SAS/SATA 530-8i ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 10 และ 50

 • อะแดปเตอร์ RAID SAS/SATA 530-16i ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, และ 10

 • อะแดปเตอร์ RAID 540-8i หรือ 540-16i SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1 และ 10

 • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 1GB Cache SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 10 และ 50

 • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 2GB Cache SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 6, 10, 50 และ 60

 • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 4GB Flash SAS/SATA พร้อม CacheCade (สำหรับบางรุ่นเท่านั้น) ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 6, 10, 50 และ 60

 • อะแดปเตอร์ RAID SAS/SATA 930-8e ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 6, 10, 50 และ 60

 • อะแดปเตอร์ RAID SAS/SATA 930-8i, 930-16i หรือ 930-24i ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 6, 10, 50 และ 60

 • อะแดปเตอร์ RAID 940-8e 4GB SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 6, 10, 50 และ 60

 • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i, 940-16i, 940-32i หรือ 940-8e 4GB SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 6, 10, 50 และ 60

 • อะแดปเตอร์ RAID 5350-8i SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5 และ 10

 • อะแดปเตอร์ RAID 9350-8i 2GB หรือ 9350-16i 4GB SAS/SATA ที่รองรับโหมด JBOD และระดับ RAID ที่ 0, 1, 5, 6, 10, 50 และ 60

หมายเหตุ
 • ต้องติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID 540–16i, 930-8e, 930-8i, 930-16i, 930-24i, 940-8e 4GB, 940-8i, 940-16i หรือ 940-32i SAS/SATA

 • หากมีอะแดปเตอร์ 730-8i-2G Cache SAS/SATA ติดตั้งอยู่ จะไม่สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ 730-8i-1G หรือ 930-8i SAS/SATA ได้

 • หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID 730-8i 1GB/2GB Cache SAS/SATA จะไม่สามารถติดตั้ง ThinkSystem 2.5" PM1653/PM1655 Read Intensive/Mixed Use SAS 24Gb SSD ได้

 • ไม่สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ HBA 440-8i/440-16i SAS/SATA และ RAID 940-8i/940-16i/940-32i SAS/SATA ลงในช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID ด้านในได้

 • ไม่สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID 540-8i/540-16i SAS/SATA ในช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID ด้านใน 7

 • อะแดปเตอร์ SAS/SATA HBA/RAID 4350-8i, 4350-16i, 5350-8i, 9350-8i หรือ 9350-16i สามารถติดตั้งในช่องเสียบ PCIe 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว และสามารถติดตั้งในช่องเสียบ PCIe 4, 5 และ 6 ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วเท่านั้น

 • อะแดปเตอร์ SAS/SATA HBA/RAID 430-8i, 430-16i, 530-8i, 530-16i, 730-8i, 930-8e, 930-8i หรือ 930-16i สามารถติดตั้งในช่องเสียบ PCIe 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว และสามารถติดตั้งในช่องเสียบ PCIe 4, 5, 6 และ 7 ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วเท่านั้น

 • สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ SAS/SATA RAID 930-24i ในช่องเสียบ PCIe 1, 2, 3, 5 และ 6 ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วเท่านั้น

 • สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ HBA/RAID 940-8e 12GB SAS/SATA ในช่องเสียบ PCIe 1, 2, 3, 4 และ 5 ได้เท่านั้น

พัดลมระบบ
 • โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว: พัดลมแบบ Hot-swap ห้าตัว (รวมพัดลมสำรองหนึ่งตัว)

 • โปรเซสเซอร์สองตัว: พัดลมแบบ Hot-swap หกตัว (รวมพัดลมสำรองหนึ่งตัว)

หมายเหตุ
 • เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลม 1 และ 2 อาจยังคงหมุนด้วยความเร็วที่ต่ำลงอย่างมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Intel Xeon 6137, 6144, 6146, 6154, 6242R, 6246R, 6248R, 6250, 6256, 6258R, 8168, 8180 และ 8180M หากพัดลมตัวหนึ่งล้มเหลว ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์อาจลดลง

 • หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์เพียงตัวเดียว พัดลมระบบห้าตัว (พัดลม 1 ถึงพัดลม 5) เพียงพอที่จะช่วยระบายความร้อน อย่างไรก็ดี คุณต้องปิดตำแหน่งพื้นที่พัดลม 6 ไว้ด้วยฝาครอบพัดลม เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ NVMe สิบหก/ยี่สิบ/ยี่สิบสี่ตัว อุณหภูมิการทำงานสูงสุดเท่ากับ 30°C ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์อาจลดลงที่อุณหภูมิ 27°C หรือสูงกว่า 27°C หากพัดลมหนึ่งตัวขัดข้อง

แหล่งจ่ายไฟ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)อุปกรณ์จ่ายไฟแบบ Hot-swap หนึ่งหรือสองตัวเพื่อการใช้งานสำรอง
 • 550-watt ac 80 PLUS Platinum

 • 750-watt ac 80 PLUS Platinum

 • 750-watt ac 80 PLUS Titanium

 • 1,100-watt ac 80 PLUS Platinum

 • 1,600-watt ac 80 PLUS Platinum

กำลังไฟฟ้า
 • ต้องใช้การรับสัญญาณคลื่นซายน์ (50 Hz ถึง 60 Hz)

 • ช่วงต่ำของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า:

  • ต่ำสุด: 100 V ac

  • สูงสุด: 127 V ac

 • ช่วงสูงของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า:

  • ต่ำสุด: 200 V ac

  • สูงสุด: 240 V ac

หมายเหตุ
สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแหล่งจ่ายไฟ 750-watt ac 80 PLUS Titanium หรือ 1,600-watt ac 80 PLUS Platinum ระบบจะไม่รองรับแรงดันไฟฟ้า AC ขาเข้า 100–127 V
ข้อควรระวัง
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ

 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ThinkSystem ทำงานได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดทั้งในสภาพแวดล้อมที่ใช้ไฟฟ้า DC หรือ AC ต้องมีหรือติดตั้งระบบกราวด์ TN-S ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน 60364-1 IEC 2005

การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง
 • ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช่องเสียบตัวประมวลผล 1
 • DIMM หน่วยความจำหนึ่งตัว บนช่องเสียบ 5
 • แหล่งจ่ายไฟ หนึ่งชุด
 • HDD หรือ M.2 หนึ่งตัว (หากจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)
 • พัดลมระบบห้าตัว (พัดลม 1 ถึงพัดลม 5)
การปล่อยเสียงรบกวน
 • ระดับพลังเสียง, สถานะว่าง

  • 4.9 เบล, ต่ำสุด

  • 5.1 เบล, ปกติ

  • 6.1 เบล, สูงสุด

 • ระดับพลังเสียง, ขณะทำงาน

  • 5.1 เบล, ต่ำสุด

  • 5.1 เบล, ปกติ

  • 6.2 เบล, สูงสุด

หมายเหตุ
 • ระดับพลังเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO 7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296

 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อ้างอิงจากการกำหนดค่าที่ระบุ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามการกำหนดค่า/เงื่อนไข

 • ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากมีการติดตั้งส่วนประกอบกำลังไฟสูง เช่น NIC, CPU และ GPU กำลังไฟสูง

สิ่งแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์รองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์นี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
 • อุณหภูมิห้อง:

  • การทำงาน:

   • ASHRAE class A2: 10–35°C (50–95°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 300 เมตร (984 ฟุต)

   • ASHRAE class A3: 5–40°C (41–104°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 175 เมตร (574 ฟุต)

   • ASHRAE class A4: 5–45°C (41–113°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 125 เมตร (410 ฟุต)

  • เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5–45°C (41–113°F)

  • การจัดส่งหรือจัดเก็บ: -40–60°C (-40–140°F)

 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 เมตร (10,000 ฟุต)

 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):

  • การทำงาน:
   • ASHRAE class A2: 8%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)

   • ASHRAE class A3: 8%–85%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

   • ASHRAE class A4: 8%–90%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

  • การจัดส่งหรือจัดเก็บ: 8%–90%

 • การปนเปื้อนของอนุภาค
  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับอนุภาคและก๊าซ โปรดดูที่ การปนเปื้อนของอนุภาค
หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนด ASHRAE class A2 ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์อาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ASHRAE A2 รุ่นเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นจะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE Class A3 และ Class A4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A3 และ ประเภท A4 รุ่นเซิร์ฟเวอร์ต้องตรงตามข้อกำหนดการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ในเวลาเดียวกัน:
 • ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟสองแหล่ง

 • ไม่ได้ติดตั้งไดรฟ์ NVMe

 • ไม่ได้ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe แบบแฟลช

 • ไม่ได้ติดตั้งการ์ดอีเทอร์เน็ต ThinkSystem QLogic QL41134 PCIe 10Gb 4-Port Base-T

 • ไม่ได้ติดตั้ง Mellanox ConnectX-6 และ Innova-2 FPGA

 • ไม่ได้ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ขนาด 240 GB หรือ 480 GB

 • ไม่ได้ติดตั้ง GPU

 • ไม่ได้ติดตั้งโปรเซสเซอร์บางชุด:
  • ไม่ได้ติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่มี TDP สูงกว่าหรือเท่ากับ 150 วัตต์

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วยี่สิบสี่ตัวหรือไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองตัว จะไม่ได้ติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ปรับความถี่ให้เหมาะสมดังต่อไปนี้: โปรเซสเซอร์ Intel Xeon 4112, 4215, 5122, 5215, 5217, 5222, 6126, 6128, 6132, 6134, 6134M, 6137, 6226, 6242R, 6246R, 6248R, 6250, 6256, 6258R, 8156 และ 8256

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด EU Ecodesign

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด EU Ecodesign สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (ErP) ล็อต 9 เซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
 • หน่วยความจำต่ำสุด: 16 GB

 • หากเซิร์ฟเวอร์ถูกกำหนดให้ใช้โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว ระบบจะไม่รองรับโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้: Intel Xeon 3104, 3106, 3204, 4108, 4109T, 4110, 4112, 5122, 5222, 8156 และ 8256

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแผ่นกั้นลมและ GPU

แผ่นกั้นลมสำหรับเซิร์ฟเวอร์มีสองประเภท: เลือกแผ่นกั้นลมที่เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ GPU

ประเภทของแผ่นกั้นลมGPU รุ่นที่รองรับ
แผ่นกั้นลมมาตรฐาน
Standard air baffle

 • NVIDIA A2

 • NVIDIA P600

 • NVIDIA P620

 • NVIDIA T4

 • Cambricon MLU270-S4

แผ่นกั้นลมขนาดใหญ่
Large-size air baffle

 • AMD MI25

 • AMD V340

 • อะแดปเตอร์ประมวลผล Cambricon MLU100-C3

 • NVIDIA A10

 • NVIDIA A16

 • NVIDIA A30

 • NVIDIA A100

 • NVIDIA M10

 • NVIDIA M60

 • NVIDIA P40

 • NVIDIA P100

 • NVIDIA P4000

 • NVIDIA P6000

 • NVIDIA RTX4000

 • NVIDIA RTX A6000

 • NVIDIA RTX5000

 • NVIDIA V100

 • NVIDIA V100S

 • NVIDIA P4
  หมายเหตุ
  หากคุณกำลังติดตั้ง GPU NVIDIA P4 หรือ FHHL V100 ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมเพิ่มเติมก่อน หากคุณกำลังติดตั้ง GPU NVIDIA A10 หนึ่งตัว หรือติดตั้ง NVIDIA A10 สองตัวบนอะแดปเตอร์ตัวยกสองตัว ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมเพิ่มอีกหนึ่งตัวก่อน หากคุณติดตั้ง GPU NVIDIA A10 สองตัวบนอะแดปเตอร์ตัวยกหนึ่งตัว ให้ติดตั้งตัวยึด GPU FHFL ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ติดตั้ง GPU กับชุดระบายความร้อน GPU
หมายเหตุ
 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มี GPU ติดตั้งไว้ ให้เลือกแผ่นกั้นลมมาตรฐาน

 • ก่อนการติดตั้งแผ่นกั้นลมขนาดใหญ่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสูงของตัวระบายความร้อนที่ติดนั้นเป็น 1U เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งแผ่นกั้นลมขนาดใหญ่