Skip to main content

FQXSFMA0033M: ชุด Interleave หน่วยความจำถาวรของ Intel Optane DCPMM มี [arg1] DCPMM (DIMM [arg2]) ตำแหน่งของ [arg3] DIMM ไม่ถูกต้อง

ชุด Interleave หน่วยความจำถาวรของ Intel Optane DCPMM มี [arg1] DCPMM (DIMM [arg2]) ตำแหน่งของ [arg3] DIMM ไม่ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. รวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง XCC
  2. ปิดระบบ
  3. บันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาด FQXSFMA0034M ต่อไปนี้จะแสดงตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับ DCPMM
  4. ย้าย DCPMM ทั้งหมดในบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาด FQXSFMA0034M ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo