Skip to main content

SR665 2.5" Chassis 24x NVMe Retimer Cable Kit

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

  • ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบเป็นส่วนที่ถูกบังเอาไว้ โปรดดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับความยาวจริงๆ ของสาย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้


SR665 2.5" Chassis 24x NVMe Retimer Cable Kit
  • 1 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (800 มม. / 810 มม.)
  • 2 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (880 มม. / 890 มม.)
  • 3 สายสัญญาณหนึ่งเส้น (1,020 มม. / 1,030 มม.)
การติดตั้งตัวเลือก