Skip to main content

การเดินสายการกำหนดค่า E

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเดินสายสำหรับ การกำหนดค่า E

การเดินสาย การกำหนดค่า E ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  1. การเดินสายเคเบิลแบ็คเพลน

  2. การเดินสาย แผงจ่ายไฟ GPU

  3. การเดินสายโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

การเดินสายสำหรับส่วนประกอบเหล่านี้แสดงไว้ด้านล่าง

การเดินสายเคเบิลแบ็คเพลน

เชื่อมต่อสายสัญญาณของไดรฟ์แบ็คเพลนและสายไฟตามภาพ

รูปที่ 1. การเดินสายเคเบิลแบ็คเพลน – การกำหนดค่า E

จากไปยัง
ไดรฟ์แบ็คเพลน1 EDSFF 0-1แผงระบบ1 ขั้วต่อ PCIe 15
2 ขั้วต่อไฟฟ้า2 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1
3 EDSFF 2-33 ขั้วต่อ PCIe 16
4 EDSFF 4-54 ขั้วต่อ PCIe 16
แผงระบบ5 ขั้วต่อ PCIe 145 ขั้วต่อ PCIe 15

การเดินสาย แผงจ่ายไฟ GPU

เชื่อมต่อสายสัญญาณของ แผงจ่ายไฟ GPU และสายไฟตามภาพ
รูปที่ 2. การเดินสาย แผงจ่ายไฟ GPUการกำหนดค่า E

จากไปยัง
แผงจ่ายไฟ GPU (ด้านขวา)1 ขั้วต่อ MCIO Aแผงระบบ1 ขั้วต่อ PCIe 4
2 ขั้วต่อ MCIO B2 ขั้วต่อ PCIe 3
3 ขั้วต่อ MCIO C3 ขั้วต่อ PCIe 6
4 ขั้วต่อ MCIO D4 ขั้วต่อ PCIe 5
5 ขั้วต่อไฟฟ้า5 ขั้วต่อไฟแผงจ่ายไฟ 1 อะแดปเตอร์ PCIe
แผงจ่ายไฟ GPU (ด้านซ้าย)6 ขั้วต่อ MCIO A6 ขั้วต่อ PCIe 8
7 ขั้วต่อ MCIO B7 ขั้วต่อ PCIe 7
8 ขั้วต่อ MCIO C8 ขั้วต่อ PCIe 10
9 ขั้วต่อ MCIO D9 ขั้วต่อ PCIe 9
10 ขั้วต่อไฟฟ้า10 ขั้วต่อไฟแผงจ่ายไฟ 2 อะแดปเตอร์ PCIe

การเดินสายโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

เชื่อมต่อสายสัญญาณของแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้าและสายไฟตามภาพ
รูปที่ 3. การเดินสายโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า – การกำหนดค่า E

จากไปยัง
แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า1 ขั้วต่อ MCIO Aช่องเสียบ #1แผงระบบ1 ขั้วต่อ PCIe 2
2 ขั้วต่อ MCIO B2 ขั้วต่อ PCIe 1
3 ขั้วต่อ MCIO Cช่องเสียบ #23 ขั้วต่อ PCIe 12
4 ขั้วต่อ MCIO D4 ขั้วต่อ PCIe 11
5 ขั้วต่อไฟฟ้า5 ขั้วต่อไฟฟ้าแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า