Skip to main content

แผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller (XCC)

แผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XCC จะติดอยู่ที่ด้านขวาของแถบดึงด้านขวา 1 (หากมองจากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์) หลังจากที่คุณได้รับเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้ลอกแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XCC ออก และจัดเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย

รูปที่ 1. ตำแหน่งของแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller
Location of the XClarity Controller network access label