Skip to main content

ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณได้รับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมาพร้อมกับชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ควรได้รับ


Server package items
บรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:
  • 1 เซิร์ฟเวอร์
  • 2 ชุดรางเลื่อน คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการติดตั้งรางเลื่อนในแร็คจะมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ของชุดราง
  • 3 ชุดโครงยึดสำหรับการจัดส่ง
  • 4 กล่องใส่อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งของต่างๆ เช่น ชุดอุปกรณ์เสริม สายไฟ และเอกสารต่างๆ