Skip to main content

FQXSFMA0011I: ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการรวบรวมหน่วยความจำ [arg1]

ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการรวบรวมหน่วยความจำ [arg1]

พารามิเตอร์

[arg1] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ละเว้นข้อความนี้ได้หากคุณได้เพิ่มหรือลบ DIMM ออกจากระบบ และตรวจไม่พบข้อผิดพลาดเพิ่มเติม
  2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่อหาความล้มเหลวของ DIMM ที่ยังไม่แก้ไข และเปลี่ยน DIMM ดังกล่าว