Skip to main content

ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

มีตัวเลือกต่างๆ มากมายในการปรับใช้ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์

ระบบปฏิบัติการที่พร้อมใช้งาน

  • Microsoft Windows Server 2019, 2022

  • VMware ESXi 7.0 U3 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

  • Red Hat Enterprise Linux 8.4 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

รายการระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ทั้งหมด: คู่มือความสามารถในการทำงานร่วมกันของ OS

การปรับใช้โดยใช้เครื่องมือ

การปรับใช้ด้วยตนเอง

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวได้ ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง OS ที่สัมพันธ์กันและปรับใช้ระบบปฏิบัติการด้วยตนเองโดยอ้างอิงข้อมูลในคู่มือ

  1. ไปที่ เว็บไซต์ Lenovo Server Operating Systems Support Center

  2. เลือกระบบปฏิบัติการจากบานหน้าต่างนำทางและคลิก Resources

  3. ค้นหาส่วน คู่มือการติดตั้ง OS และคลิกที่คำแนะนำการติดตั้ง จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินงานการปรับใช้งานระบบปฏิบัติการให้เสร็จสมบูรณ์