Skip to main content

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น ขั้วต่อ USB หรือไดรฟ์จัดเก็บ

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มโปรแกรม Setup Utility ดู การเริ่มโปรแกรม Setup Utility
  2. เลือก Devices
  3. เลือกอุปกรณ์ที่จะเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน และกด Enter
  4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการและกด Enter
  5. ในการบันทึกการตั้งค่าและออกจากโปรแกรม Setup Utility ให้กด F10 แล้วเลือก Yes ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และกด Enter