Skip to main content

การใช้รหัสผ่าน

สามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน แม้ว่ารหัสผ่านจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูล หากคุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่าน ให้อ่านหัวข้อต่อไปนี้

ในการเริ่มโปรแกรม Setup Utility ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

ประเภทของรหัสผ่าน

รหัสผ่านที่มีอยู่ในโปรแกรม Setup Utility มีประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

 • รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

  เมื่อมีการตั้งรหัสผ่านในการเปิดเครื่อง ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ ไม่สามารถใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้จนกว่าจะป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

 • รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

  การตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณมีหน้าที่รักษาการตั้งค่าการกำหนดค่าของหลายเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจต้องการตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

  เมื่อตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณพยายามเข้าถึงโปรแกรม Setup Utility ไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรม Setup Utility ได้จนกว่าจะป้อนรหัสผ่านถูกต้อง

  หากมีการตั้งรหัสผ่านในการเปิดเครื่องและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบไว้ คุณจะสามารถป้อนรหัสผ่านใดรหัสผ่านหนึ่งได้ แต่คุณต้องใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบในการเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าใดๆ

 • รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์

  การตั้งค่ารหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลบนไดรฟ์จัดเก็บภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์) เมื่อตั้งรหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณพยายามเข้าถึงไดรฟ์จัดเก็บ

หมายเหตุ
 • รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ยังคงมีผลใช้ได้อยู่ แม้ว่าจะนำไดรฟ์จัดเก็บออกจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งและไปติดตั้งในอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง

 • ไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านหรือกู้คืนข้อมูลจากไดรฟ์จัดเก็บได้ หากลืมรหัสผ่านฮาร์ดดิสก์

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับรหัสผ่าน

รหัสผ่านสามารถเป็นอักขระตัวอักษรและตัวเลขผสมกันได้สูงสุด 64 ตัว เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ขอแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพที่คาดเดาได้ยาก

หมายเหตุ
รหัสผ่านของโปรแกรม Setup Utility จะพิจารณาตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่

ในการตั้งรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

 • มีความยาวอักขระอย่างน้อย 8 ตัว

 • ประกอบด้วยอักขระตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวและตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว

 • ไม่ใช่ชื่อหรือชื่อผู้ใช้ของคุณ

 • ไม่ใช่ชื่อหรือคำทั่วไป

 • แตกต่างจากรหัสผ่านของคุณก่อนหน้านี้อย่างมาก

การตั้งค่า เปลี่ยน หรือลบรหัสผ่าน

ในการตั้งค่า เปลี่ยน หรือลบรหัสผ่าน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Setup Utility ดู การเริ่มโปรแกรม Setup Utility
 2. เลือก Security
 3. เลือก Set Supervisor Password แล้วกด Enter ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรหัสผ่าน
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อตั้งค่า เปลี่ยน หรือลบรหัสผ่าน
  หมายเหตุ
  รหัสผ่านสามารถเป็นอักขระตัวอักษรและตัวเลขผสมกันได้สูงสุด 64 ตัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับรหัสผ่าน
 5. ในการบันทึกการตั้งค่าและออกจากโปรแกรม Setup Utility ให้กด F10 แล้วเลือก Yes ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และกด Enter

การลบรหัสผ่านที่ทำหายหรือลืม (การลบข้อมูล CMOS)

ในการลบรหัสผ่านที่ทำหายหรือลืม ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ถอดสื่อออกจากไดรฟ์และปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด แล้วถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ออก
 2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
 3. ถอดแบตเตอรี่ CMOS (CR2032) ดู ถอดแบตเตอรี่ CMOS (CR2032)
 4. รอ 10 ถึง 15 วินาที แล้วติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS (CR2032) กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS (CR2032)
 5. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ แล้วเชื่อมต่อสายไฟ ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
 6. เปิดเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะเริ่มต้น ให้กด F1 เพื่อเข้าสู่ Setup Utility
 7. ใน Setup Utility ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่ เวลา และการตั้งค่าอื่นๆ ถูกต้อง
 8. ในการบันทึกการตั้งค่าและออกจากโปรแกรม Setup Utility ให้กด F10 แล้วเลือก Yes ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และกด Enter