Skip to main content

แผงด้านหน้า

ตัวควบคุมหลักที่สำคัญ ขั้วต่อ และไฟ LED บางส่วนอยู่บนแผงด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED บนแผงด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงด้านหน้า
Front panel
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงด้านหน้า
1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมสถานะเปิด/ปิดเครื่อง (สีขาว)5 ขั้วต่อ USB Type-C 3.2 Gen2
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีขาว)6 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1 สองขั้ว
3 ขั้วต่อไมโครโฟน (ระบบปฏิบัติการ Windows Client เท่านั้น)7 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 2 สองขั้ว
4 ขั้วต่อหูฟัง (ระบบปฏิบัติการ Windows Client เท่านั้น) 
หมายเหตุ
  • USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps = 640 MB/s

  • USB 3.2 Gen 2: 10 Gbps = 1280 MB/s

1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง (สีขาว)

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ หรือกดค้างไว้หลายวินาทีเพื่อปิดเซิร์ฟเวอร์เมื่อไม่สามารถปิดเซิร์ฟเวอร์ในระบบปฏิบัติการ ไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องช่วยให้ระบุสถานะเปิด/ปิดเครื่องในปัจจุบันได้
ตารางที่ 2. ลักษณะการทำงานของไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเครื่อง
สถานะสีรายละเอียด
สว่างนิ่งสีขาวมีไฟ DC และเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงาน
ดับไม่มีไม่มีไฟ DC และเซิร์ฟเวอร์ปิดการทำงาน

2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีขาว)

ไฟ LED นี้ระบุกิจกรรมของไดรฟ์
หมายเหตุ
ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของไดรฟ์จะแสดงเฉพาะสถานะการทำงานของไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต SATA บนแผงระบบเท่านั้น
ตารางที่ 3. ลักษณะการทำงานของไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์
สถานะสีรายละเอียด
สว่างนิ่งสีขาวไดรฟ์ทำงานอยู่
ดับไม่มีไดรฟ์ไม่ได้ทำงานอยู่

3 ขั้วต่อไมโครโฟน

เสียบไมโครโฟนเข้ากับขั้วต่อนี้
หมายเหตุ
ขั้วต่อนี้รองรับโดยระบบปฏิบัติการ Windows Client เท่านั้น

4 ขั้วต่อหูฟัง

เสียบหูฟังเข้ากับขั้วต่อนี้ สามารถเสียบหูฟังหรือไมโครโฟนมาตรฐานเข้ากับขั้วต่อนี้ได้
หมายเหตุ
ขั้วต่อนี้รองรับโดยระบบปฏิบัติการ Windows Client เท่านั้น

5 ขั้วต่อ USB Type-C 3.2 Gen2

มีขั้วต่อ USB Type-C 3.2 Gen2 หนึ่งขั้วบนแผงด้านหน้าให้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.0 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB

6 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1 สองขั้ว

มีขั้วต่อ USB 3.1 Gen1 สองขั้วบนแผงด้านหน้า ขั้วต่อเหล่านี้มีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 3.0 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB

7 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen2 สองขั้ว

มีขั้วต่อ USB 3.1 Gen2 สองขั้วบนแผงด้านหน้า ขั้วต่อเหล่านี้มีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 3.0 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB