Skip to main content

ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณได้รับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมาพร้อมกับชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ควรได้รับ

บรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ
รายการที่กำกับด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) สามารถใช้ได้ในบางรุ่นเท่านั้น
  1. เซิร์ฟเวอร์

  2. คีย์บอร์ด

  3. ชุดอุปกรณ์ปลีกย่อย ที่ประกอบด้วยสิ่งของต่างๆ เช่น ชุดอุปกรณ์เสริม สายไฟ* และเอกสารประกอบ

ขอแนะนําให้สํารองชุดอุปกรณ์ปลีกย่อยไว้เพื่อการอัปเกรดหรือการบํารุงรักษาระบบในอนาคต