Skip to main content

การกำหนดค่าระบบ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าระบบของคุณ สำหรับ SE350 ที่มี Security Pack นั้น ระบบจะเปิดใช้งานการปกป้องข้อมูลอัตโนมัติ คุณสามารถล็อคการเข้าถึงข้อมูล SED ได้ในเหตุการณ์การงัดแงะ และจากนั้นคุณจะต้องอ้างสิทธิ์และเปิดใช้งานระบบเพื่อปลดล็อคและเข้าถึงข้อมูล SE350 Standard จะไม่ล็อคการเข้าถึงข้อมูล การตั้งค่าการจัดการและการงัดแงะ SED จะถูกปิดใช้งานบน SE350 Standard

หมายเหตุ
  • SE350 ที่มี Security Pack หรือเรียกสั้นๆ แค่ SE350 ก่อนกรกฎาคม 2021

  • คุณสามารถตรวจสอบว่าระบบของคุณเป็น SE350 ที่มี Security Pack หรือ SE350 Standard ได้ใน Lenovo XClarity Controller

ก่อนการใช้ SE350 กับ Security Pack จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น