Skip to main content

การเดินสายชุดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายภายในและขั้วต่อต่างๆ สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

หมายเหตุ
  • การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

  • เมื่อเดินสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายทั้งหมดอย่างเหมาะสมผ่านช่องร้อยสายและคลิปยึดสาย

รูปที่ 1. การเดินสายชุดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
Hot-swap power supply unit cable routing
จากไปยัง
1 PDB: ขั้วต่อสัญญาณแผงจ่ายไฟแผงระบบ: ขั้วต่อสัญญาณแผงจ่ายไฟ
2 PDB: ขั้วต่อไฟฟ้าโปรเซสเซอร์แผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าโปรเซสเซอร์
3 PDB: ขั้วต่อไฟฟ้าระบบแผงระบบ: ขั้วต่อไฟฟ้าแผงระบบ