Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
ภาพประกอบต่อไปนี้อาจแตกต่างจากแบ็คเพลนของคุณเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า
รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

  1. จัดแนวหมุดสองหมุดบนแบ็คเพลนให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง
  2. วางแบ็คเพลนลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดสอดผ่านรูและแบ็คเพลนยึดเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว
    2.5-inch backplane installation
    1 หมุด2 รูที่สอดคล้องกัน