Skip to main content

ถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID

ก่อนถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID:
  1. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  2. ค้นหาโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID และถอดสายออก โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID อยู่ด้านใต้แผ่นกั้นลม

  3. ถอดแผ่นกั้นลมและหงายขึ้น โปรดดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

ในการถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

รูปที่ 1. การถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
Remove the RAID super capacitor module.

  1. ค่อยๆ หมุนคลิปยึดตามภาพ
  2. ยกซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ขึ้นและนำออกจากช่องใส่

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง