Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

ก่อนเริ่มต้นติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก:
 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 2. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบตัวยกใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบตัวยกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 3. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่ถูกต้องสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับ โปรดดู มุมมองด้านหลัง

เซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมกับการกำหนดค่าส่วนประกอบตัวยกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

การกำหนดค่า 1


Riser assembly configuration 1

 • ส่วนประกอบตัวยก 1: LP+LP

 • ส่วนประกอบตัวยก 2: LP (อาจไม่มีให้ใช้งานในบางรุ่น)

การกำหนดค่า 2


Riser assembly configuration 2

 • ส่วนประกอบตัวยก 1: LP + FHHL

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ลงในส่วนประกอบตัวยก
  ตารางที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  รูปที่ 1. ส่วนประกอบตัวยก 1 (LP+LP)
  Install PCIe adapters into riser 1 assembly with two LP slots

  รูปที่ 2. ส่วนประกอบตัวยก 1 (LP+FHHL)
  Install PCIe adapters into riser 1 assembly with one LP slot and one FHHL slot

  รูปที่ 3. ส่วนประกอบตัวยก 2 (LP)
  Install a PCIe adapter into riser 2 assembly with only one slot

 2. เชื่อมต่อสายกับอะแดปเตอร์ PCIe ในส่วนประกอบตัวยก ดู การเดินสายภายใน
 3. วางส่วนประกอบตัวยกบนตัวเครื่อง จัดแนวหมุดสองตัวบนโครงยึดให้ตรงกับรูสองรูในตัวเครื่อง และจัดแนวการ์ด Riser ให้ตรงกับช่องเสียบ Riser บนแผงระบบ แล้วกดส่วนประกอบตัวยกอย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
  หมายเหตุ
  ส่วนประกอบตัวยกที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน
  รูปที่ 4. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  Riser assembly installation