Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components
1 ขั้วต่อโมดูลพอร์ตอนุกรม2 ช่องเสียบตัวยก 1
3 ขั้วต่ออะแดปเตอร์ LOM4 TCM1/TPM2 ขั้วต่อ (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)
5 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า6 แบตเตอรี่ CMOS
7 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า8 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1
9 ขั้วต่อแผงข้อมูลตัวดำเนินการ10 ช่องเสียบ DIMM (16)
11 ขั้วต่อพัดลมระบบ 112 ขั้วต่อพัดลมระบบ 2
13 ขั้วต่อพัดลมระบบ 314 ขั้วต่อพัดลมระบบ 4
15 ขั้วต่อพัดลมระบบ 516 ขั้วต่อพัดลมระบบ 6
17 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 218 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 1
19 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 220 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 2
21 ขั้วต่อ NVMe 2-322 ขั้วต่อ NVMe 0-1
23 ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 124 ขั้วต่อ SATA 0-3
25 ช่องโมดูล M.226 ช่องเสียบ Riser 2
หมายเหตุ
  • 1 Trusted Cryptography Module

  • 2 Trusted Platform Module