Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

โปรดดูมุมมองด้านหน้าต่อไปนี้สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ:

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว


Front view of server model with four 2.5-inch drive bays

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
3 แผงการวินิจฉัย4 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
5 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก6 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
7 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)8 สลักแร็ค (ด้านขวา)
9 แถบข้อมูลแบบดึงออก10 แผงครอบไดรฟ์ (1)
11 ช่องใส่ไดรฟ์ (4)12 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว


Front view of server model with eight 2.5-inch drive bays

ตารางที่ 2. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
3 แผงครอบไดรฟ์ (1)4 แผงการวินิจฉัย
5 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)6 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก
7 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller8 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
9 สลักแร็ค (ด้านขวา)10 แถบข้อมูลแบบดึงออก
11 ช่องใส่ไดรฟ์ (8)12 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว


Front view of server model with ten 2.5-inch drive bays

ตารางที่ 3. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
3 แผงการวินิจฉัย4 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
5 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก6 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
7 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)8 สลักแร็ค (ด้านขวา)
9 แถบข้อมูลแบบดึงออก10 ช่องใส่ไดรฟ์ (10)
11 สลักแร็ค (ด้านซ้าย) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว


Front view of server model with 16 EDSFF drives

ตารางที่ 4. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 แผงการวินิจฉัย2 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
3 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก4 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
5 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)6 สลักแร็ค (ด้านขวา)
7 แถบข้อมูลแบบดึงออก8 แผงครอบไดรฟ์ (1)
9 ช่องใส่ไดรฟ์ (16)10 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว


Front view of server model with four 3.5-inch drive bays

ตารางที่ 5. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก4 ขั้วต่อ USB และขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ของ XClarity Controller
5 แผงการวินิจฉัย6 สลักแร็ค (ด้านขวา)
7 แถบข้อมูลแบบดึงออก8 ช่องใส่ไดรฟ์ (4)
9 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์10 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)


Front view of server model without a backplane (for ten 2.5-inch drive bays)

ตารางที่ 6. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 แผงการวินิจฉัย2 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
3 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก (สำรอง)4 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
5 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)6 สลักแร็ค (ด้านขวา)
7 แถบข้อมูลแบบดึงออก8 แผงครอบไดรฟ์ (4)
9 สลักแร็ค (ด้านซ้าย) 
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)


Server model with four 3.5-inch drive bays (backplane-less)

ตารางที่ 7. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)2 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
3 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก4 ขั้วต่อ USB และขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ของ XClarity Controller
5 แผงการวินิจฉัย6 สลักแร็ค (ด้านขวา)
7 แถบข้อมูลแบบดึงออก8 แผงครอบไดรฟ์ (4)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว (มีส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD)


Front view of server model with eight 2.5-inch drive bays (with LCD diagnostics panel assembly)

ตารางที่ 8. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
3 ส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD4 แผงการวินิจฉัย LCD
5 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)6 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก
7 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller8 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
9 สลักแร็ค (ด้านขวา)10 แถบข้อมูลแบบดึงออก
11 ช่องใส่ไดรฟ์ (8)12 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว (มีส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD)


Front view of server model with eight 2.5-inch drive bays (with LCD diagnostics panel assembly)

ตารางที่ 9. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD2 แผงการวินิจฉัย LCD
3 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)4 ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก
5 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller6 ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
7 สลักแร็ค (ด้านขวา)8 แถบข้อมูลแบบดึงออก
9 ช่องใส่ไดรฟ์ (16)10 สลักแร็ค (ด้านซ้าย)
หมายเหตุ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

แผงการวินิจฉัย

แผงการวินิจฉัยจะรวมอยู่ในส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าในบางรุ่น ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุมและไฟ LED แสดงสถานะบนแผงการวินิจฉัยได้ที่ แผงการวินิจฉัย

ไฟ LED ของไดรฟ์

ไดรฟ์แต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงกิจกรรมและไฟ LED แสดงสถานะและมีการควบคุมสัญญาณโดยแบ็คเพลน สีและความเร็วที่แตกต่างกันจะแสดงถึงกิจกรรมหรือสถานะของไดรฟ์ที่แตกต่างกัน ตารางและภาพประกอบต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุได้โดยไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์และไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

รูปที่ 1. ไฟ LED บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์โซลิดสเทต
Drive LEDs

ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
1 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่

พอร์ตการวินิจฉัยภายนอก

ขั้วต่อใช้สำหรับเชื่อมต่อหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆ โปรดดู หูโทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอก

ไดรฟ์แบบ Hot-swap และช่องใส่ไดรฟ์

ช่องใส่ไดรฟ์ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงครอบไดรฟ์

ส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD

ส่วนประกอบมาพร้อมกับแผงการวินิจฉัย LCD ในตัวที่สามารถใช้เพื่อรับสถานะ ระดับเฟิร์มแวร์ ข้อมูลเครือข่าย และข้อมูลถานภาพของระบบได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันของแผง โปรดดู แผงการวินิจฉัย LCD

แถบข้อมูลแบบดึงออก

แผ่นป้ายเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller จะติดอยู่ที่แถบข้อมูลแบบดึงออก ชื่อโฮสต์ Lenovo XClarity Controller ตามค่าเริ่มต้นและที่อยู่ Link Local (LLA) IPv6 จะระบุอยู่บนแท็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller

สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร คู่มือการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดราง

ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ USB ได้ เช่น คีย์บอร์ด USB, เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

ขั้วต่อ VGA

ขั้วต่อ VGA ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ในการเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller

ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller สามารถทําหน้าที่เป็นขั้วต่อ USB 2.0 ปกติกับระบบปฏิบัติการโฮสต์ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ซึ่งคุณสามารถติดตั้งและเปิดแอป Lenovo XClarity Mobile เพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller ได้

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แอป Lenovo XClarity Mobile โปรดดูที่ เอกสารแบบออนไลน์ของแอปบนมือถือ Lenovo XClarity Administrator